Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม
ช่องทางการการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-SERVICE
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ธ.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ คำสั่งที่ 651/2566 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคลากรสำหรับการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
19 ธ.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ คำสั่งที่ 649/2566 เรื่อง แต่งตั้งและมอหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
18 ธ.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ คำสั่งที่ 645/2566 เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด องค์การบริหาส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
13 ธ.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ คำสั่งที่ 640/2566 เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
09 ม.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
09 ม.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
09 ม.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
09 ม.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
09 ม.ค. 2566 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
21 ก.ย. 2565 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต.พงศ์ประศาสน์ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-249 อีเมล์ : pongparsart-adm@hotmail.co.th

Powered By pongprasat.go.th