Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม
ช่องทางการการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-SERVICE


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ข่าวประชาสัมพันธ์
การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (03 ก.ค. 2567)  
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ (31 พ.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวั... (29 เม.ย. 2567)  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ... (09 เม.ย. 2567)
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 (12 มี.ค. 2567)
เปิดรับสมัครเด็กเล็ก (02 ก.พ. 2567)
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต... (02 ก.พ. 2567)
โครงการอบรมจริยธรรม (26 ม.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการใช้บริการการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคว... (24 ม.ค. 2567)
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนตำบ... (24 ม.ค. 2567)
รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2566 (01 ม.ค. 2567)
ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 (28 ธ.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี... (25 ธ.ค. 2566)
ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย (04 ธ.ค. 2566)
การกำหนดสมัยประชุมสาม้ญ ประจำปี 2566 (01 ธ.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท... (14 พ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการคัดเ... (03 พ.ย. 2566)
ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภ... (30 ต.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) ... (18 ต.ค. 2566)
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (02 ต.ค. 2566)
Responsive image
กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน... (11 ก.ค. 2567)  

รับประกาศนียบัตร “ศูนย์พั... (09 ก.ค. 2567)  

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิ... (04 ก.ค. 2567)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ... (01 เม.ย. 2567)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคา... (13 ก.พ. 2567)

กิจกรรม RE X-RAY ถังขยะเป... (13 ก.พ. 2567)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25... (13 ม.ค. 2567)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2... (27 พ.ย. 2566)

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ประ... (30 ส.ค. 2566)

รณรงค์ Save To Energy ภาร... (14 มิ.ย. 2566)

โครงการบริหารจัดการขยะมูล... (12 มิ.ย. 2566)

เรียนรู้ ร่วมแรง ป้องกันภ... (05 มิ.ย. 2566)

ฝุ่น PM 2.5 มลพิษทางอากาศ... (20 เม.ย. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์... (12 เม.ย. 2566)

โครงการส่งเสริม ประเพณี ศ... (12 เม.ย. 2566)

โครงการรณรงค์ป้องกันการจม... (09 มี.ค. 2566)

ขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นอาส... (28 ก.พ. 2566)

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก... (06 ก.พ. 2566)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (30 ม.ค. 2566)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป... (14 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดราคาจ้างก่อส... (12 ก.ค. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาบริเวณบ้านเขากลอย หม... (12 ก.ค. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (28 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขวาง หมู่ที่ 10 ... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบหอถังประปาบริเวณบ้านเขากลอย หมู่ที่ 10 บ้านทุ่่... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังพร้อมอุปกรณ์แบบทรงแชม... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาบริเวณบ้านเขากลอย หมู่ที่ 10... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ครั... (26 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์ประชุมไร้สาย พร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมสภาองค์... (21 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ก... (18 มิ.ย. 2567)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (17 มิ.ย. 2567)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังพร้อมอุปกรณ์แบบทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 1... (13 มิ.ย. 2567)
ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังพร้อมอุปกรณ์แบบทรงแชมเปญ ขนา... (13 มิ.ย. 2567)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขวาง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งน... (13 มิ.ย. 2567)
ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาขวาง หมู่ที่ 10 ... (13 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพแวดล... (12 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการขุดลอกคลองบางสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 มิ.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์รายปี ต่ออายุโดเมนแนบรายปี ประจำ... (29 พ.ค. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ครั... (27 พ.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (18 มิ.ย. 2567)  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (12 มิ.ย. 2567)  
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่... (13 มิ.ย. 2565)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเ... (29 เม.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอบคัดเลือก ขอบเขตเนื้อหา หลักสูตร และระเบียบวิธีการสอบคัด... (29 เม.ย. 2565)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (30 มี.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (24 มี.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 มี.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่... (23 ก.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายง... (16 ก.ย. 2564)
ประกาศ กำหนดวันสอบคัดเลือก ขอบเขตเนื้อหา หลักสูตร และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพน... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานปร... (30 ส.ค. 2564)
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำร... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (27 พ.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (19 พ.ค. 2564)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา (22 เม.ย. 2564)
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธ... (19 เม.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (05 ก.พ. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (27 ม.ค. 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (06 ม.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐResponsive image
แบบสอบถามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

แบบมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับประชาชนผู้รับบริการฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-249 อีเมล์ : pongparsart-adm@hotmail.co.th

Powered By pongprasat.go.th