Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม
ช่องทางการการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-SERVICE


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
     การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วง 3 ปี จะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสมดุลกันในทุกด้าน สามารถดำเนินการไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยกำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
     1.1 การพัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
     1.2 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภค บริโภค
     1.3 พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ประปา
     1.4 การพัฒนาส่งเสริมการจัดทำระบบผังเมืองรวมจังหวัด
     1.5 การวางระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน
     2.2 พัฒนาด้านการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรทุกสาขา
     2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและกสิกรรม ดูแลระดับราคาผลผลิต
     2.4 สนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ในรูปผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้า
     2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมการพัฒนารายได้ ตามกระบวนการเรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียง
     
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
     3.1 พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
     3.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
     4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข
     4.3 การพัฒนาและส่งเสริมกีฬา นันทนาการ
     4.4 อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
     4.6 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ให้พึ่งพาตนเองได้
     4.7 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความคุ้มครองเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
     4.9 การจัดระเบียบสังคม/การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติด
     4.10 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจริยธรรม
    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
     5.1 การพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     5.2 กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.3 สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชน
     5.4 พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
     6.1 พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในระบบมาตรฐาน
     6.2 พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้และระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยได้มาตรฐาน
     6.3 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการพัฒนา
     6.4 พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเมืองและระบบประชาธิปไตย
     6.5 ส่งเสริมการบริหารการจัดการที่ดีในองค์การ
     6.6 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.


องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-249 อีเมล์ : pongparsart-adm@hotmail.co.th

Powered By pongprasat.go.th